Poniedziałek - Piątek

8:00 - 17:00

ul. Krzywa 1A

26 - 200 Końskie

+48 505 454 515

maxikold.services@gmail.com

CZYSTE POWIETRZE 2020. Wnioski i zasady programu. Jak dostać dotację na wymianę pieca, ocieplenie domu, kolektory słoneczne?

Zmiany w programie CZYSTE POWIETRZE od 1 stycznia 2020. Nie będzie finansowania pieców do nowo budowanych domów. Jeśli chcesz wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania w ramach programu Czyste Powietrze, wykonać ocieplenie domu czy stropów, planujesz wymianę okien lub drzwi albo montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, możesz liczyć na dofinansowanie. Kto może liczyć na dotację i na co będzie pożyczka? Jakie są zasady programu CZYSTE POWIETRZE? Gdzie będzie można złożyć wniosek? Rządowy program CZYSTE POWIETRZE wdrażają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Wnioski można składać od 19 września 2018. Program potrwa do 2029 roku.

CZYSTE POWIETRZE 2020. Gdzie składać wnioski

Od 19 września 2018 można składać elektronicznie wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Równolegle w całym kraju trwa cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkań przedstawiciele resortu informują, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Programem Czyste Powietrze dajemy szansę Polakom na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w swoich domach. Dzięki temu, że program działa kompleksowo – mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Program Czyste Powietrze 2020 – kto może skorzystać

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.

Program Czyste Powietrze 2020 – na co będzie dofinansowanie. Kiedy dotacja, kiedy pożyczka

Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła (wnioski złożone do 31 grudnia 2019) spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę okien i drzwi
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czyste Powietrze 2020 – formy dofinansowania, terminy, wnioski

Czyste powietrze – formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Czyste powietrze – terminy

 • Realizacja programu: 2018-2029
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.06.2029.

Czyste powietrze – nabór wniosków

 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski będą oceniane na bieżąco
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy.

Czyste powietrze – warunek podstawowy

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze.

Od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budowanych budynkach nie są kwalifikowane.

Czyste Powietrze 2020. Warunki dofinansowania. Na co możesz dostać dotację i pożyczkę?

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona jest wartość dotacji – 53 tys. złotych.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 7 tys. złotych.
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki – 15 lat.
 • Możliwa karencja w spłacie, ale nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia – do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.
Jednostka Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek
Audyt energetyczny przed realizacją przedsięwzięcia szt. do 1000 zł
Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniem szt. do 1000 zł
Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepła szt. do 1000 zł
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt. do 500 zł
Jednostka Maksymalny koszt kwalifikowany
Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące m2 powierzchni przegrody do 150 zł
Wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych m2 powierzchni do 700 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowych m2 powierzchni do 2000 zł
jednostka Maksymalny koszt kwalifikowany na 1 budynek
Węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł
Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 20 000 zł
Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 10 000 zł
System ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł
Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olej zestaw do 15 000 zł
Pompy ciepła powietrzne zestaw do 30 000 zł
Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45 000 zł
Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15 000 zł
Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł
Kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna * zestaw do 30 000 zł
Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa ** zestaw do 30 000 zł
Przyłącze cieplne *** zestaw do 10 000 zł
Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne *** zestaw do 8 000 zł

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

Czyste Powietrze 2020. Dofinansowanie zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonym zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku. Zasady są podobne jak w przypadku programu 500 Plus.

Grupa Kwota miesięcznego dochodu na osobę w zł Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) Pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji)
I do 600 do 90 % do 10 %
II 601-800 do 80 % do 20 %
III 801-1000 do 70 % do 30 %
IV 1001-1200 do 60 % do 40 %
V 1201-1400 do 50 % do 50 %
VI 1401-1600 do 40 % do 60 %
VII powyżej 1600 do 30 % do 70 %

Czyste Powietrze 2020. Program krok po kroku. Osiem kroków do dofinansowania

 1. Zdobądź wiedzę. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami, regulaminem
 2. Zbadaj potrzeby budynku. Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela Funduszu przed realizacją przedsięwzięcia.
 3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj o wytycznych Funduszu, w tym o liście niezbędnych dokumentów (np. dokumentów potwierdzających dochód)
 4. Po złożeniu wniosku. Przedstawiciel Funduszu potwierdzi czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
 5. Podpisz umowę o dofinansowanie. Fundusz przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 6. Złóż wniosek o płatności. Pieniądze mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
 7. Zakończenie przedsięwzięcia. Wizyta przedstawiciela Funduszu potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola w okresie jego trwałości (w terminie do 3 lat).
 8. Rozliczenie przedsięwzięcia. Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela Funduszu.

Czyste Powietrze 2020. Gdzie składać wnioski o dofinansowanie – dotację lub pożyczkę

Nabory wniosków będą prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji.

Wnioski w programie Czyste Powietrze przyjmują WFOŚiGW.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
tel. 77 453 76 11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5
15-879 Białystok
tel. 85 74 60 241

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu
ul. Fredry 8
87-100 Toruń
tel. 56 621 23 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk
tel. 58 743 18 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Miodowa 11
65-602 Zielona Góra
tel. 68 419 69 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice
tel. 32 60 32 200 oraz 32 60 32 300

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. ks. J. Popiełuszki 41
25-155 Kielce
tel. 41 366 15 12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel. 12 422 94 90 lub 12 422 30 46

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
tel. 81 532 17 64 lub 81 742 46 48/49

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Dubois 118
93-465 Łódź
tel. 42 663 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9
10-026 Olsztyn
tel. 89 522 02 00 lub 89 522 02 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15a
60-541 Poznań
tel. 61 845 62 00 / 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów
tel. 17 85 22 344

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. 91 48 615 56

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. 22 504 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław
tel. 71 333 09 30, 71 333 09 40

130 mld zł w 10 lat na walkę ze smogiem

Previous

Comments are closed.