Poniedziałek - Piątek

8:00 - 17:00

ul. Krzywa 1A

26 - 200 Końskie

+48 505 454 515

maxikold.services@gmail.com

„Czyste Powietrze”

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Realizacja programu: lata 2018-2029

Formy dofinansowania

Dotacja
Pożyczka
Kwota dofinansowania

Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.
Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.
Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.
Docieplenie przegród budowlanych.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Sposób składania wniosków

Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z wfośigw. Lista gmin, które podpisały porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Programu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajdują się na stronach wfośigw.

Uwaga! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.